top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Α. Αντικείμενο και Σκοπός της παρούσας Πολιτικής

Η εταιρεία μας ILION HOTEL σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για κάθε θέμα που άπτεται της παρούσας, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς στα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακριτικός Τίτλος: ILION HOTEL

Διεύθυνση Επιχείρησης: Ευθυμιοπούλου 4, Ναύπλιο Αργολίδας, Τ.Κ. 21100

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ilionhotelnafplio@gmail.com

Τηλέφωνο: +30 2752022420

Με την παρούσα πολιτική έχουμε ως στόχο να σας ενημερώσουμε για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά τη λειτουργία μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω , τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και εφόσον χρειάζεται, ενημερώνονται και επικαιροποιούνται.

Β. Έννοιες και Ορισμοί

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ)»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο είναι εκείνο το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία


«Δεδομένα που αφορούν στην υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα/ Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό.

Γ. Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία μας ILION HOTEL φροντίζει ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται να

  • Τα ΔΠΧ επεξεργάζονται νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια σε σχέση με το Υποκείμενο των Δεδομένων.

  • Τα ΔΠΧ συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.

  • Τα ΔΠΧ είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε όσα είναι απαραίτητα σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.

  • Τα ΔΠΧ είναι ακριβή και, όπου είναι απαραίτητο, επικαιροποιημένα.

  • Τα ΔΠΧ διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των Υποκειμένων των Δεδομένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάζονται τα ΔΠΧ.

  • Τα ΔΠΧ υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που εξασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλειά τους.

  • Τα ΔΠΧ διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ιδίως αν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών κρίνεται απαραίτητη για:

– την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από διάταξη άλλου νόμου.

– την εκπλήρωση καθήκοντος της εταιρείας μας προς εκτέλεση σκοπού δημοσίου συμφέροντος.

– την αρχειοθέτηση για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας

– για σκοπούς που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας

– για στατιστικούς σκοπούς

– για τη θεμελίωση, αντίκρουση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δ. Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Εκτός από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, εφαρμόζεται και κάθε εθνικός νόμος που ισχύει και αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και οι Οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ε. Σκοποί Επεξεργασίας

Σύμφωνα με το παραπάνω νομικό πλαίσιο, τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από την εταιρεία ILION HOTEL χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:

α) Για τη διαχείριση της κράτησης δωματίου καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας φιλοξενίας.

β) Για την παροχή υπηρεσιών διαμονής.

γ) Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

δ) Για τη θεμελίωση, αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος και νομικών αξιώσεων

ε) για την συμμόρφωση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΣΤ. Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία ILION HOTEL επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια, κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι:

α) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΓΚΠΔ αρθ. 6§1β).

β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση (ΓΚΠΔ αρθ. 6§1γ)

γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας (ΓΚΠΔ αρθ. 6§1στ)

δ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας για τη συμμόρφωση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 (ΓΚΠΔ αρθ. 6§1γ).

Ζ. Δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η εταιρεία ILION HOTEL

Ζ.1 Σύμφωνα με τους παραπάνω σκοπούς, η εταιρεία ILION HOTEL συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, email, επάγγελμα, στοιχεία οικογενείας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, αριθμός πιστωτικής κάρτας ή ΙΒΑΝ.

Σκοποί/ Νόμιμη βάση επεξεργασίας:

– Εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος (ΓΚΠΔ αρθ. 6§1β).

– H αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων της εταιρείας ILION HOTEL (ΓΚΠΔ αρθ. 6§1στ).

– Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της εταιρείας ILION HOTEL (ΓΚΠΔ αρθ. 6§1γ).

Ζ.2. Ειδικές Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
Πελάτες: Η εταιρεία ILION HOTEL μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα που αφορούν διατροφικές συνήθειες, αλλεργίες, ασθένειες κλπ. Επίσης η εταιρεία ILION HOTEL μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα υγείας στο πλαίσιο της υποχρέωσης τήρησης της Εθνικής Νομοθεσίας και της εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

Σκοποί/Νόμιμη βάση επεξεργασίας στην ανωτέρω περίπτωση:

– Για την παροχή υπηρεσιών διαμονής (ΓΚΠΔ αρθ. 6§1β)

– Η συμμόρφωση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 (ΓΚΠΔ αρθ. 6§1γ)

Ζ.3 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Η εταιρεία ILION HOTEL χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ.1 εδάφιο στ. Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων).

Η εν λόγω επεξεργασία διενεργείται προς το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών και δικαιολογείται από το έννομο συμφέρον και τη νομική υποχρέωση της εταιρείας, αφ' ενός να προστατεύσει τον χώρο και τα υλικά αγαθά που ευρίσκονται στο χώρο του ξενοδοχείου από παράνομες πράξεις, και αφ' ετέρου για την ασφάλεια της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πελατών και των εργαζομένων, συνηθέστερα σε περίπτωση επίθεσης ή κλοπής. Ακόμη, η εταιρεία έχει υποχρέωση προστασίας των περιουσιακών αγαθών των πελατών του ξενοδοχείου (ΑΚ 834 επ.), καθώς και έννομο συμφέρον να διαφυλάξει την φήμη του ως ασφαλούς τόπου διαμονής. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα εικόνας που συλλέγονται αφορούν στην αποτροπή παράνομων πράξεων, στην προστασία της ιδιοκτησίας της εταιρείας και των πελατών της, και στην διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων και των πελατών του ξενοδοχείου. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων τρίτων ή την παρακολούθηση τρίτων ή την αξιολόγηση της συμπεριφοράς ή της αποδοτικότητας των εργαζομένων

Η. Διαβίβαση Δεδομένων

Το σύνολο του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στην εταιρεία ILION HOTEL και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα δεσμεύεται συμβατικά με ρήτρες εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων σας. Στην εταιρεία ILION HOTEL αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας και βασική αρχή μας ότι δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω φορείς:

  • Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως πχ. λογιστικές και φοροτεχνικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες ΙΤ, κτλ.

  • Για τους εκτελούντες την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα παρόχους υπηρεσιών κράτησης (π.χ. Booking, Trivago, Expedia) ή ταξιδιωτικούς πράκτορες, αυτοί δεσμεύονται συμβατικά με την εταιρεία για την τήρηση των προτύπων ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενδέχεται όμως στα πλαίσια αυτά να διαβιβάζουν δεδομένα εκτός ΕΕ, σύμφωνα με τις αναρτημένες Πολιτικές Ασφαλείας τους.

  • Δημόσιοι Φορείς (πχ Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), όταν προβλέπεται ρητά από την Εθνική Νομοθεσία.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα:

α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες,

β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.

Θ. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται και για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Τα δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης τηρούνται για δεκατέσσερις (14) ημέρες, με την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη των νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμη.

 

Ι. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η εταιρεία ILION HOTEL φροντίζει ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

● Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.

● Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.

● Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).

● Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων.

● Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

● Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων.

Κάθε αίτημα του προσώπου/υποκειμένου υποβάλλεται στην εταιρεία ILION HOTEL, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ilionhotelnafplio@gmail.com

Η εταιρεία ILION HOTEL θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημά σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρεία ILION HOTEL  θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Σε περίπτωση που η ικανοποίηση του αιτήματος σας είναι αδύνατη, η εταιρεία ILION HOTEL θα σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Εάν το αίτημα σας κριθεί από την εταιρεία ILION HOTEL ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

ΙΑ. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των δεδομένων σας, κατά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ilionhotelnafplio@gmail.com

ΙΒ. Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, +30 210 6475628, contact@dpa.gr)

ΙΓ. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Η εταιρεία ILION HOTEL μπορεί να αναθεωρεί μονομερώς ανά πάσα στιγμή την παρούσα Πολιτική για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή για λειτουργικούς σκοπούς.

Σας προτρέπουμε να ανατρέχετε ανά τακτές χρονικές περιόδους στην παρούσα Πολιτική προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο ηεταιρεία ILION HOTEL διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική αναρτήθηκε στις 30 Μαρτίου 2022.

bottom of page